Čo Vás zaujíma

Obchodné dokumenty spoločnosti Hama Slovakia spol. s r.o.

časť I. - VIII. Obchodné podmienky od 1.12.2008
časť IX. Reklamačný poriadok


Obchodné podmienky od 1.12.2008

I. Všeobecné ustanovenia
1.1. Tieto obchodné podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho,
ktorým je Hama Slovakia spol. s r.o., IČO 35742666 so sídlom v Pezinku, Bratislavská 87, PSČ
902 10 a kupujúceho. Spoločnosť predávajúceho je vedená v OR Okresného súdu v Bratislave I,
Vložka 16903/B.

1.2. Právne vzťahy výslovne neupravené týmito Obchodnými podmienkami ani zmluvou medzi
predávajúcim a kupujúcim sa riadia príslušnými ustanoveniami zák.č.: 513/1991 Zb., obchodný
zákonník, v platnom znení, ako i súvisiacimi predpismi.

1.3. Predaj iba registrovaným obchodným partnerom.

1.4. Registráciu je možné vykonať:
- cez internet (www.hama.sk)
- návštevou u nás v sídle spoločnosti Hama Slovakia spol. s.r.o.(Bratislavská 87, 902 01 Pezinok)
- návštevou Obchodného zástupcu u zákazníka

Podmienkou registrácie je živnostenský list a súhlas s obchodnými podmienkami
spoločnosti Hama Slovakia spol. s r.o.


1.5. Pri registrácii zákazník súhlasí so zasielaním informačných emailov a newslettrov
o novinkách spoločnosti Hama Slovakia spol. s.r.o.. Všetkým registrovaným zákazníkom budú
automaticky zasielané informácie na emailovú adresu, ktorú uvedli pri registrácii. V prípade ak si
zákazník nepraje prijímať informačné emaily od spoločnosti Hama spol. s.r.o., môže kontaktovať
spoločnosť na emailovej adrese obchod@hama.sk. a zasielanie emailov bude pozastavené.

1.6. S vybranými obchodnými partnermi uzatvárame individuálne dodávateľsko-odberateľské
zmluvy o cenách, spôsobu dopravy, platobných podmienkach a minimálnom odbere.


II. Vymedzenie pojmu cena
2.1. Všetky ceny sú rozdelené do troch kategórií:

D1 (DMOC) Orientačná cena v EU s DPH (doporučená cena vrátane DPH pre koncových
spotrebiteľov. Je iba orientačná a býva odvodená z priemernej ceny štátov EU)

D2 (VOC) Veľkoobchodná cena bez DPH (cena, za ktorú nakupujú zákazníci s ŽL) - uvádzaná v
cenníkoch či katalógu

D3 (DLC) Dílerská cena bez DPH (cena, za ktorú nakupujú zákazníci so ŽL, majúci obchod ku
ďalšiemu predaju a autorizovaní našim obchodným zástupcom)

2.2. V obchodnom cenníku sú pri objednávacích katalógových číslach uvedené VOC a prípadne
môžu byť uvedené DMOC. Na e-shope sú uvedené vždy ceny zodpovedajúce kategórii zákazníka
(VOC alebo DLC) a ceny individuálne.

2.3. Ceny označeného tovaru (AKCIE) sú uvedené v akciovej ponuke, ktorá je platná vždy pre
dané časové obdobie. Ak sú ceny odlišné, platí vždy cena v akciovej ponuke (AKCII) a je
cenou konečnou.

Akciové ceny na e-shope sa vzťahujú vždy k akciovému cenníku, ktorý nájdete v sekcii
"Cenníky" -> "AKCIE". Pokiaľ bude objednávka vytvorená v časovom období, kedy prebieha
podľa cenníka akcia, bude zákazníkovi tovar vyfakturovaný za túto akciovú cenu.


III. Minimálny odber, poštovné, balné
3.1. Minimálna hodnota odberu je 100,- EUR bez DPH.

3.2. V prípade, že zákazník trvá na realizovaní objednávky nižšej ako 100,- EUR , je predávajúci
oprávnený účtovať mu ku cene tovaru manipulačný poplatok 5,- EUR bez DPH

3.3. Pri odberoch nad 100,- EUR bez DPH tovar zasielame na vlastné náklady.


IV. Osobný odber, platba v hotovosti, zľava za objednávku cez e-shop
4.1. Spoločnosť Hama Slovakia spol. s r.o. si vyhradzuje právo upraviť predajné ceny
behom roka.V. Objednávky
5.1. Prijímame:
- písomne (Hama Slovakia, spol. s r.o., Bratislavská 87, 902 01 Pezinok)
- faxom (tel. č. 033 6481 167)
- mailom (objednavky@hama.sk) - on-line pomocou e-shopu www.hama.sk

5.2. V prípade objednávky pomocou e-shopu zodpovedá objednávateľ (zákazník) za riadne
vyplnenie objednávky pred jej dokončením.


A to:
- za obsah položiek objednávky (vrátane objednaných kusov)
- za zvolený spôsob platby
- za zvolený spôsob dopravy
- za zvolenú prevádzku, na ktorú sa tovar objednáva


5.3. Pri zmene sídla či prevádzkarne o zmenu adresy môžete žiadať priamo, pomocou aplikácie
nášho e-shopu v sekcii "Moje firma" -> "Správa firmy". Vaša žiadosť o zmenu adresy bude
posúdená Operátorom e-shopu a v najbližšej možnej dobe vyriešená.

5.4. Písomná objednávka musí obsahovať:
- presnú špecifikáciu tovaru (objednávacie číslo)
- množstvo
- spôsob odberu
- adresu dodania
- fakturačnú adresu
- IČO, DIČ (alebo uveďte "nie som platcom DPH")
- dátum objednania, meno a podpis oprávnenej osoby, pečiatku a tel. číslo pre konzultáciu objednávky.

5.5. V prípade, ak zákazník bude v našej spoločnosti Hama Slovakia spol. s.r.o. objednávať tovar
po prvý krát, je nutné k písomnej objednávke priložiť kópiu živnostenského listu, osvedčenie o
registrácii DPH a bankové spojenie.

5.6. Každú zmenu údajov (IČO, DIČ, sídlo) zákazník bezodkladne oznámi spoločnosti Hama
Slovakia spol. s.r.o..


VI. Platobné podmienky
6.1. Možnosť platby je v hotovosti, dobierkou alebo faktúrou.

6.2. Iný spôsob platby je možný po uzatvorení individuálnej dodávateľsko-odberateľskej
zmluvy.


6.3. V prípade opakovaných oneskorených platieb spoločnosť Hama Slovakia spol. s.r.o.
požaduje ďalšie platby vopred, dobierkou alebo v hotovosti. Pokiaľ odberateľ (zákazník)
neuhradí svoje záväzky, nebudú zrealizované ďalšie požiadavky na objednávky a spoločnosť
Hama Slovakia spol. s.r.o. prikročí k vymáhaniu dlhu.

6.4. Nedodržovanie obchodných podmienok či individuálnej dodávateľsko-odberateľskej
zmluvy
je dôvodom ku vypovedaniu tejto zmluvy, alebo môže viesť ku úprave dílerskej
kategórie, spôsobu úhrady či iných zmluvných podmienok.

6.5. Pri platbe zákazník vždy uvádza variabilný symbol z našej faktúry.


VII. Expedícia
7.1. Tovar, ktorý je skladom, spoločnosť Hama Slovakia spol. s.r.o. vyexpeduje najneskôr do 2
pracovných dní
od prevzatia objednávky.

7.2. Špeciálny tovar značky Hama, ktorý nie je na sklade, bude objednaný z materskej
spoločnosti a jeho dodacia lehota je približne 3 týždne.

7.3. Expedícia tovaru ďalších značiek, ktorý nie je na sklade, je individuálna, informujte sa
prosím telefonicky.

7.4. O tovare, ktorý je vyradený zo sortimentu, nie je dlhodobo na sklade alebo prípadne
náhradnom tovare spoločnosť Hama Slovakia spol. s r. o. bude zákazníka informovať.

7.5. Termín osobného odberu je nutné vyznačiť na objednávke zákazníka alebo oznámiť
telefonicky vopred (tel.: 033 6481 184-5, mob.:0911 997 707).

7.6. V prípade osobného odberu objednávky, realizovanej cez e-shop, zákazník napíše termín
vyzdvihnutia tovaru do poznámky pri dokončovaní objednávky na e-shope. Pokiaľ je tovar na
sklade, je možné objednávku vyzdvihnúť nasledujúci pracovný deň po uskutočnení objednávky.
Pokiaľ tovar nie je dostupný, spoločnosť Hama Slovakia spol. s.r.o. bude zákazníka kontaktovať,
hneď ako bude tovar na sklade.

7.7. Pokiaľ chce zákazník tovar, ktorý je na sklade odobrať a zaslať čo najskôr a tovar, ktorý nie
je na sklade objednať, zákazník zvoli pri dokončovaní objednávky na e-shope možnosť "rozdeliť
objednávku"
.
 

7.8. Dodávateľ (Hama Slovakia spol. s r. o.) si vyhradzuje právo pri dodávkach s tovarom s vysokým rizikom poškodenia (Euroklipy, rámy) určovať termín i spôsob dodania individuálne s možnosťou nepotvrdenia objednávky.

Individuálna dohoda môže byť napr. možnosť výhradne osobného odberu na centrále dodávateľa, neskoršie dodanie kumuláciou objednávok, dodanie poštou alebo špedícia na vlastné riziko odberateľa. Akákoľvek komunikácia bude v tomto bode vedená výhradne mailovou formou na adrese objednavky@hama.sk


VIII. Operátor spoločnosti (zákazníka)
8.1. Každá partnerská spoločnosť, ktorá požiada o registráciu na e-shop, dostane jeden jediný
prístup do aplikácie pre jedného jej zamestnanca. Táto osoba sa nazýva Operátor zákazníka.

8.2. Operátor zákazníka dostane prístup na emailovú adresu, ktorú uvedie v žiadosti o registráciu.

8.3. Operátor zákazníka má potom tieto právomoci:
- vidí aktuálne skladové množstvo (s možnosťou on-line aktualizovať tieto dáta)
- vidí cenu zodpovedajúcu kategórii zákazníka (viď. bod 2.2.)
- môže nakúpiť na ľubovoľnú prevádzku svojej spoločnosti, ktorá je povolená pre e-shop
- môže zažiadať pomocou aplikácie o zmenu fakturačných údajov svojej spoločnosti
- môže zažiadať pomocou aplikácie o zmenu dát svojich prevádzkarní
- môže zažiadať o vytvorenie či zrušenie svojich prevádzkarní
- môže vytvoriť ľubovoľné prístupové konto ďalším svojim užívateľom na e-shop.
- môže zrušiť konto svojim vytvoreným užívateľom

8.4. Operátor zákazníka zodpovedá za správnosť týchto nastavení, použitých dát a za
správne vyplnené údaje v súvislosti so svojou spoločnosťou na e-shope
.

8.5. Ďalej zodpovedá za všetky vytvorené nové subjekty pomocou tejto aplikácie. Tieto subjekty
sa nazývajú "Nákupca zákazníka" a tieto vytvorené účty preberajú práva svojich prevádzkarní.

To znamená, že pokiaľ Operátor zákazníka pripojí svojho "Nákupcu" ku prevádzkarni, ktorá
môže nakupovať, tak nastavil práva tomuto subjektu rovnaké. Teda jeho nový nákupca môže
takisto nakupovať, ale jedine na túto zvolenú prevádzkareň.

Pokiaľ Operátor spoločnosti nevyberie žiadnu prevádzkareň pri vytváraní "nákupcu", tak
toto novo vytvorené konto uvidí iba cenu, ktorá zodpovedá kategórii spoločnosti. Toto konto
nemôže pomocou e-shopu objednávať.

8.6. Operátor zákazníka taktiež zodpovedá za vytvorené objednávky svojich nákupcov.IX. Reklamačný poriadok
(pre našich obchodných partnerov) riadi sa Obchodnýmzákonníkom.

Reklamácie tovaru Hama, SanDisk, Golla, Skullcandy, Aha, Xavax, Chiemsse, Samsonite,
Braun
(tašky, ďalekohľady, statívy) zasielajte priamo na našu adresu s vyplneným
reklamačným protokolom.

Adresa pre reklamácie:
Hama Slovakia spol. s r.o.
Reklamácie
Bratislavská 87
902 01 Pezinok
tel.: 033 6481 210

K reklamovanému tovaru priložte kópie nákupných dokladov, na ktoré ste tovar nakúpili, inak
nie je možné reklamáciu vybaviť.

Oprávnené reklamácie vybavujeme týmto spôsobom:

Reklamovaný tovar vám bude opravený, vymenený za nový alebo na tovar obdržíte dobropis,
ktorý vám bude preplatený po spätnom obdržaní potvrdenej kópie.


Reklamácie tovaru značiek SIGMA a METZ


Pre skrátenie doby reklamácie môžu zákazníci zasielať tovar priamo do nášho externého servisu:

AWH Servis
Vinohradská 100
13000 Praha 3
tel. 222 721 525
www.awh.cz

 

Reklamácie na produkty značky Sigma zakúpené na území Slovenskej republiky sa uplatňujú v autorizovanom servise. Reklamácia sa vybavuje podľa platných predpisov Občianskeho a obchodného zákonníku.

 

Na výrobky značky Sigma zakúpené na území Slovenskej republiky je poskytovaná:
ZÁRUKA 4 ROKY nazvaná „SIGMA SUPER CLASS GARANCE 4 ROKY„.

 

Táto záruka je rozdelená na dve časti (2 roky + 2 roky).

 

Prvé 2 roky záruky sú podľa občianskeho/obchodného zákonníka a užívateľovi je poskytnutá garancia opravy do 30 dní a v prípade neopraviteľnosti je tovar vymenený, prípadne je možné odstúpiť od zmluvy.

 

V druhej dvojročnej časti garancie sú objektívy, blesky a fotoaparáty značky SIGMA plne nastavované a opravované zdarma po uznaní záručnej opravy. Počas tejto doby sa už nepočíta nutnosť opraviť výrobky SIGMA do 30 dní, ale servis bude informovať o predbežnej dobe opravy na základe dostupnosti náhradných dielov a obťažnosti opravy.

 

Po dobu opravy v servise sa predlžuje doba záruky, takže nedôjde k poškodeniu nakupujúceho tým, že by sa mu skrátila doba používania výrobku v dobe záruky. Súčasne v dobe druhých dvoch rokov nemá zákazník právo na odstúpenie od zmluvy, alebo výmenu za iný kus tovaru z dôvodu opakovanej chyby.

 

V rámci Európskej medzinárodnej záruky firma Hama Slovakia spol. s r.o. bezplatne vybavuje všetky reklamácie na produkty Sigma zakúpené mimo územia Slovenskej republiky, na tento tovar sa vzťahuje ZÁRUKA LEN 1 ROK. Pre uznanie reklamácie je nutné doložiť doklad o zakúpení, na ktorom bude uvedený dátum predaja výrobku a obchodu, ktorý Vám tento produkt predal a originál medzinárodného záručného listu, kde je uvedené výrobné číslo. Európska medzinárodná záruka je poskytovaná spoločnosťou SIGMA JAPAN a nevzťahujú sa na ňu nároky na vrátenie peňazí, alebo výmenu tovaru, toto je potrebné v prípade neopraviteľnosti výrobku riešiť s predajcom u ktorého bol tovar zakúpený.

 

Chybné produkty zakúpené mimo územia Slovenskej republiky zasielajte na adresu: AWH servis, Vinohradská 100, 130 00 Praha. www.awh.cz


Reklamácie tovaru MANFROTTO, KATA, NATIONAL GEOGRAPHIC


Reklamovaný tovar prosíme spolu s vyplneným Reklamačným protokolom zasielať priamo na
adresu našej obchodnej spoločnosti:

Hama Slovakia spol. s r.o.

Bratislavská 87

902 01 Pezinok


Reklamácie tovaru BRAUN a CELESTRON


Reklamovaný tovar prosíme spolu s vyplneným Reklamačným protokolom zasielať priamo na
adresu našej obchodnej spoločnosti:

Hama Slovakia spol. s r.o.

Bratislavská 87

902 01 PezinokUpozornenie: Naša obchodná spoločnosť vybavuje podané reklamácie ako záručné reklamácie len do doby dvoch rokov od vyznačeného záručného listu výrobku. V prípadoch, ak tovar zakúpil koncový zákazník od nášho distribútora, musí prípadnú reklamáciu u našej obchodnej spoločnosti uplatniť predmetný distribútor a nie koncový zákazník.